Samoff Disiplin Yönetmeliği

SAMSUN OFFROAD KULÜBÜ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

12.12.2015

 

MADDE1                                                                                                               

SAMOFF : Samsun Offroad Kulübü

ÜYE : Samsun Offroad Kulübü üyesi gerçek kişiyi temsil eder.

MADDE2

SAMOFF‘UN MİSYONU ve ETİK DEĞERLERİ

SAMOFF , Türkiye içinde ve dışında yaptığı offroad ağırlıklı gezilerinde üyelerinin zevkli ve güvenilir vakitler geçirmesini hedefleyen gönüllü üyelerden bir araya gelen bir sivil toplum kuruluşudur.

SAMOFF, ülke içinde ve dışında meydana gelen doğal afet ve diğer kazalarda devletin ilgili birimleri ile ortaklaşan bir sivil toplum kuruluşudur.

SAMOFF, bünyesinde siyasi bir oluşum ve girişim düşünülemez.

Samsun Offroad Kulübü 1997 yılında doğa gezileri yapmak için bir araya gelmiş insanlar topluluğuydu.2009 yılında resmi kulüp olduktan sonra üye sayısının artması ve üyelerini beklentilerinin değişken olması sebebi ile insan hayatını korunmak amaçlı ilkeler ve kurallar koyma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

MADDE3

AMAÇ

Samsun Offroad Kulübü ‘nün düzenlediği etkinliklerde düzeni ve güvenliği sağlamak , üyelerin Türk Ceza Kanunlarında belirtilen ceza unsurlarına riayet etmesini sağlamak,Doğa ve Yabani hayata verilebilecek zararları minimize etmek amaçlı koyulan kuralların işlevselliğini sağlamak,Kulüp Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların devamını sağlamak.

 

MADDE4

YETKİ
SAMOFF Disiplin Kurulu, kendi arzusu ile ya da en az 3 (üç) üyenin yazılı ortak şikayeti üzerine yada Yönetim Kurulunun isteği üzerine bu yönetmelik maddelerini esas alarak üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı veya Disiplin Kurulu’nun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek hakkına sahiptir.

MADDE5

KURULUN OLUŞUMU


Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Genel Kurul tarafından seçilir ya da görevden alınır, üyelerden birinin istifa etmesi ya da eksilmesi halinde yerine sıradaki yedek üye atanır. Kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerden birinin eksilmesi halinde yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Toplantı üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Disiplin Kurulu kendi içinde ya da Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, toplantıyı idare eder ve Yönetim Kurulu ile teması sağlar. Seçilecek bir sekreter de yazışmaların yürütülmesini sağlar. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda Yönetim Kurulu, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır, yerine sıradaki yedek üyeyi atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder ya da azleder.

MADDE6

ÇALIŞMA BİÇİMİ
Disiplin Kurulu kendi isteği yada yazılı bir şikayet üzerine soruşturma açar. Hakkında soruşturma açılan ya da şikayet dilekçesi verilen üyeyi, yazılı ya da sözlü olarak davet eder. Daveti kabul etmeyen ya da savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu bir karar vererek kararını Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu bu kararı onaylamak, değiştirmek, ya da reddetmek hakkına sahiptir. Disiplin Kurulu, soruşturma esnasında adı geçen başka üyelerin de görüşüne başvurabilir.

MADDE7

HÜKÜMLER
Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.
1-SAMOFF’u temsil ederken, ya da SAMOFF’un kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken veya kullanırken SAMOFF’a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak,
2-SAMOFF’a ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek,
3-SAMOFF’a ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, SAMOFF dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,
4-Bilerek ve isteyerek, SAMOFF adını ya da SAMOFF kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, logo, araç, çıkartma vb.) kullanmak suretiyle maddi ya da manevi çıkar elde etmek,
5-SAMOFF ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, SAMOFF içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, SAMOFF ’a zarar vermek,
6-Yetkisi ve görevi olmadığı halde,Yönetim Kurulunun izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla SAMOFF adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek vb. davranışlarda bulunmak,
7-Yönetim Kurulunun izni olmadan basın kuruluşları ile görüşmek, SAMOFF adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak,
8-İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,
9-Bir başka üye hakkında mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,
10-Dernek içinde ya da dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, tartışma ortamı yaratmak vb. hareketlerde bulunmak

11- SAMOFF sınırları içinde ya da SAMOFF ile ilgili bir ortamda, izinsiz ateşli silah kullanmak
12- Kamp ortamında diğer üyeleri ve 3. şahısları rahatsız edecek şekilde alkol almak ya da alkollü dolaşmak, tıbbi zorunluluk haricinde uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak,araç kullanırken alkol almak
13-Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.
14- Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek,
15-Yönetim Kurulunca alınmış kararlara belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,
16-Bir üye ya da gönüllünün dernek içinde ya da birimlerde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını geçerli bir nedeni olmadan engellemek, engellemeye çalışmak,
17- Şikayet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak,

18- SAMOFF’a üyelik başvurusunda ve/veya sonrasında yanıltıcı beyanda bulunmak
19-SAMOFF ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak,
20-SAMOFF içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu SAMOFF işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek,
21-Disiplin Kurulu soruşturmasında disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.

22- Samoff’un düzenlediği organizasyonlarda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konvoy ve kamp kurallarına uymamak
Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi durumunda, Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.

MADDE8

CEZALAR

Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.

a-Uyarı (sözlü yada yazılı)
b-İhtar
c-Kınama
d-Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)
e-İhraç (Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)

Yukarıda belirtilen ceza hükümleri ; işlenen suçun niteliğine göre ve Disiplin Kurulunun alacağı karar doğrultusunda en üst seviyeden de verilebilir.

 

Bu yönetmelik toplam 8 maddeden oluşmuştur.

ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ

  • 172728Toplam Çoğul Ziyaret:
  • 30Bugün Çoğul Ziyaret:
  • 134464Toplam Tekil Ziyaret:
  • 28Bugün Tekil Ziyaret: